שיתופים | השולחן העגול במשרד החינוך - שותפויות בשגרה ובחירום 


השולחן העגול במשרד החינוך – שותפויות בשגרה ובחירום

שיח בין מגזרי לגיבוש מודל הפעלה רשותי לשותפויות ומשאבי קהילה בשגרה ובחירום 

השולחן העגול במשרד החינוך - שותפויות בשגרה ובחירום

רקע למהלך

ביוני 2016, התקיים הכינוס ה-16 של מליאת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה, אשר פתח את דיוני השולחן בנושא חיזוק החוסן החברתי בחירום.

שולחן זה עסק באיתור צרכים ובגיבוש מענים ומנגנוני פעולה בין מגזריים לחיזוק החוסן החברתי בחירום. התוצרים שגובשו, מושתתים על שיח רחב עם נציגי הממשלה, השלטון המקומי, המגזר השלישי, המגזר העסקי, הפילנתרופיה, האקדמיה, מנהיגויות פורמליות ובלתי פורמליות מהציבור וגורמים רלוונטיים נוספים. המהלך, שארך כשנה, התמקד בגיבוש מנגנונים ודרכי פעולה לשם יצירת שיתוף פעולה בין מגזרי וקהילתי, במטרה להגיע למיצוי של כוחות שאינם מופעלים מספיק בחירום – ארגונים, מתנדבים ואזרחים, ברמה המקומית וברמה הארצית, בכדי לתת מענים מקיפים וטובים יותר לאזרחים ברשות המקומית, ולחזק את החוסן החברתי, המשילות והערבות ההדדית.

עקרון יסוד, העומד בבסיס התוצרים, הינו הכרה ברשות המקומית כלבנת היסוד של ההיערכות והפעולה בחירום, ולפיכך המנוע והלקוח של שיתוף הפעולה הבין מגזרי.

אחד התוצרים המשמעותיים והחדשניים של השולחן העגול בנושא חיזוק החוסן החברתי בחירום, הינו הגדרת תחום פעולה חדש ברשות המקומיתשותפויות ומשאבי קהילה, אשר מטרתו לתכלל את כלל הכוחות האזרחיים ברשות, שיכולים לתרום לחוסנה ולפעולתה של הרשות בחירום, תוך שמירה על ערכם המוסף וייחודם.

תחום זה, דורש מנגנון קבוע שכולל 2 נדבכים מרכזיים:

  1. מיפוי שיטתי ומקיף: זיהוי והגדרת הצרכים הדרושים לאזרח לשם רציפות תפקודית בשעת חירום, במטרה לייצר תשתית מיטבית שתאפשר סנכרון בין הצרכים והמענים הקיימים.
  2. הקמת פורום יישובי בין מגזרי: מסגרת קבועה לשיתופי פעולה אשר תפעל בשגרה, כחלק מההיערכות לחירום, ותהיה שותפה לבניית/עדכון שוטף של המיפוי. כמו כן, הפורום יקיים, בשגרה, הכשרות ותרגילים רלוונטיים.

תחום הפעולה החדש שתואר לעיל, יהיה תחת אחריותו של מנכ"ל הרשות המקומית, זאת בכדי לאפשר ראיה מערכתית ורחבה של כלל השותפים הרלוונטיים, מבין אגפי הרשות ומבין כלל הפועלים בשטח.

תחת מנכ"ל הרשות המקומית, ימונה בעל תפקיד שיוגדר "מנהל שותפויות ומשאבי קהילה", אשר יהיה אחראי בפועל על יישום המהלך ברשות, בשגרה ובחירום, ובהתבסס על 2 המנגנונים שתוארו בפסקה לעיל.

מטרת התהליך הנוכחי ותוצרים מצופים

בשנים 2015-2016 עסק השולחן העגול הבין מגזרי במשרד החינוך בגיבוש מנגנוני תיאום ושותפות בראיה אסטרטגית בזמן שגרה ובזמן חירום, בין משרד החינוך והרשויות המקומיות לבין החברה האזרחית והקהילה העסקית. מטרת תהליך ההיוועצות הנוכחי שמתקיים בשנים 2019-2020, הינה לתכלל את כלל הכוחות האזרחיים ברשות, שיכולים לתרום לחוסנה ולפעולתה של הרשות בחירום, תוך שמירה על ערכם המוסף וייחודם.

 

היחידה לניהול תוכניות ושותפויות בין מגזריות במשרד החינוך נבחרה להוביל וליישם מהלך זה, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה, פיקוד העורף, רח"ל, משרד הרווחה, משרד הפנים, מרכז השלטון המקומי, רשויות מקומיות, מגזר שלישי, מגזר עסקי ואקדמיה.

בתאריך 11.5.2020 התקיים מפגש שיח בין מגזרי לגיבוש מודל הפעלה רשותי, תוך דגש והתייחסות ללמידה ותובנות רלוונטיות בהקשר למצב החירום הנוכחי. המפגש התקיים בפורמט מקוון (ZOOM) ולקחו בו חלק כ 50 משתתפים.

להמשך קריאה