השולחן העגול במשרד החינוך - הסדרת תכניות חיצוניות 


השולחן העגול במשרד החינוך: הסדרת תכניות חיצוניות

הובלת צוות תלת-מגזרי לגיבוש המלצות למדיניות בנושא הכנסת תכניות חיצוניות למערכת החינוך

השולחן העגול במשרד החינוך - הסדרת תכניות חיצוניות

ליווי משרד החינוך במהלך לגיבוש המלצות למדיניות בנושא הכנסת תכניות חיצוניות למערכת החינוך, 2013-2015

השולחן העגול הבין-מגזרי במשרד החינוך עסק בהסדרת תוכניות הפועלות במערכת החינוך. השולחן הינו חלק edu logo newממהלך כולל שמוביל משרד החינוך בראשות מנכ"לית המשרד, הגב' מיכל כהן, ושותפים לו – אנשי משרד החינוך (מטה ושטח), נציגי חינוך, נציגי מגזר שלישי ושני, נציגי הורים ומוסדות להשכלה גבוהה. ארגון שיתופים נבחר להיות הגוף המסייע בהפעלת השולחן העגול במשרד החינוך מאז שנת 2013.

רקע למהלך

מטרת המהלך להסדרת תכניות חיצוניות הייתה גיבוש המלצות למשרד החינוך בנוגע לגיבוש מדיניות בנושא. השולחן התנהל באמצעות שני צוותי תכנון:

1. צוות מאגר תכניות.
2. צוות שותפויות מיטביות ברמת בית הספר.

צוות מאגר התוכניות גיבש עקרונות מרכזיים ליישום מאגר המידע לתוכניות חיצונית ככלי מרכזי לאיגום, ארגון והשקפה של מגוון התכניות הפועלות במערכת החינוך. הצוות הציג את העקרונות והשלבים השונים בתהליך השתלבות של תכנית חיצונית במערכת החינוך.

צוות שותפות מיטבית ברמת בית הספר עסק בהגדרה והטמעת מערכת עקרונות מוסכמים של תהליך רצוי, שיאפשר מיצוי מיטבי של התכניות, שימור וניהול הידע והעצמת צוות בית הספר. הצוות העוסק בנושא הציג שני תוצרים: תרשים זרימה לשותפות וסדרת עקרונות בין מגזריים לשותפות מיטבית.

וידאו

סרטון של משרד החינוך בנושא מאגר התכניות

בסיום המהלך הושגו שלושה תוצרים מרכזיים:

א. מאגר התכניות – הושגה הסכמה על עקרונות המאגר וכן תנאי סף לכניסה למאגר, סטטוסים והתקדמות במאגר, הוצאת תכנית מהמאגר. 
ב. תהליך עבודה מוסכם לבניית שותפות מיטבית ברמת בית הספר – הוצג תהליך עבודה מוסכם לשילוב תכניות בבית הספר.
ג. אמנה להסדרת תכניות – מסמך הצהרתי שמציג את "רוח השותפות" הבינמגזרית כפי שהוסכמה בין השותפים, היא כוללת הצהרה שמכירה בתרומה הייחודית של כל מגזר למערכת החינוך וכן הכרה בצורך בשיתופי פעולה בינמגזריים לקידום מערכת החינוך, בהמשך היא מפרטת סדרת עקרונות וסדרת יישומים לשותפות בהפעלת תכניות במערכת החינוך. 

הצוות המקצועי שליווה את המהלך: אברהם אסבן, מור שחם, ד"ר גלי סמבירא, ד"ר בת חן וינהבר

להמשך קריאה